O projekcie

Projekt „Podlaskie otwarte na młodych” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w partnerstwie z Politechniką Białostocką w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w okresie 01.04.2016 – 31.12.2016.

Celem głównym projektu jest identyfikacja najbardziej efektywnych metod dotarcia oraz najbardziej efektywnych i miarodajnych kierunków i obszarów wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, w szczególności os. z grupy NEET i znajdujących się poza rejestrami PUP, poprzez opracowanie zestawu rekomendacji, bazujących na analizie i diagnozie osób młodych w woj. podlaskim oraz analizie potencjału lokalnych rynków, w tym pracodawców.

Rezultatem projektu będzie wypracowanie zestawu rekomendacji wykorzystywanego przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Rekomendacje zostaną wypracowane w ramach partnerstwa działającego lokalnie i regionalnie oraz w oparciu o badanie obejmujące analizę i diagnozę sytuacji osób młodych oraz analizę potencjału lokalnych rynków pracy w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Partnerstwo utworzone w ramach projektu będzie skupiało różnorodne podmioty zajmujące się problematyką osób młodych, organizacje młodzieżowe, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele pracodawców i organizacji pracodawców, podmioty funkcjonujące w systemie edukacji.

Celem badania będzie charakterystyka aktualnej sytuacji społeczno-demograficznej osób młodych w województwie podlaskim w podziale na powiaty, w tym analiza potencjału tych osób, przyczyny bierności zawodowej, identyfikację potrzeb i oczekiwań osób młodych w zakresie ich aktywizacji, diagnozowanie możliwości w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz możliwości i potencjały lokalnych rynków pracy, w tym pracodawców. Badanie zostanie opracowane przy użyciu różnych metod statystycznych w podziale na poszczególne powiaty, aby móc zarekomendować takie narzędzia i metody, które będą najbardziej adekwatne w danym powiecie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Zawiązanie partnerstwa;
  • Diagnoza sytuacji osób młodych na rynku pracy i możliwości lokalnych rynków pracy, w tym pracodawców;
  • Opracowanie wstępnej wersji rekomendacji;
  • Opracowanie końcowej wersji rekomendacji;
  • Przekazanie wypracowanych rekomendacji instytucjom rynku pracy.