Harmonogram działań

Lipiec 2016

 • Powołanie Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji,
 • Prace zespołów merytorycznych i tematycznych,
 • Przeprowadzenie 7 zogniskowanych wywiadów grupowych z młodzieżą, pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz podmiotami z sektora edukacji i integracji społecznej,
 • Opracowanie raportu podsumowującego diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych (raport z analizy danych zastanych), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz przesłanie go do konsultacji Interesariuszom ( w tym instytucjom rynku pracy),

Sierpień – Listopad 2016

 • Prace zespołów merytorycznych i tematycznych,
 • Przeprowadzenie 6 zogniskowanych wywiadów grupowych z młodzieżą, pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz podmiotami z sektora edukacji i integracji społecznej,
 • Opracowanie zestawu wstępnych rekomendacji i przekazanie go do konsultacji Interesariuszom (w tym instytucjom rynku pracy),
 • Opracowanie końcowej wersji rekomendacji,

Grudzień 2016

 • Przygotowanie i druk Publikacji zawierającej końcowe wersje rekomendacji,
 • Rozesłanie Publikacji drogą elektroniczną do Interesariuszy ( w tym instytucji rynku pracy),
 • Organizacja seminarium na którym przedstawione zostaną końcowe wersje rekomendacji,

Tu można pobrać szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie. Jest on systematycznie aktualizowany.

Harmonogram działań