Eksperci i kluczowy personel projektu

Eksperci Fundacji Aktywizacja:

Agata Gawska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r.

Od 2003 r. aktywnie działa na rzecz pełnego wykorzystania możliwości włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalna koordynatorka wdrażania pierwszego okresu programowania, gdzie od 2003 r. wspierała organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w przygotowaniu do pozyskania środków unijnych na swoje działania – autorka programów szkoleniowych i trenerka w zakresie Funduszy Unii Europejskiej.

Od czerwca 2009 r. w kolejnych Zarządach Fundacji, obecnie pełni funkcję Prezeski Zarządu.

Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, który obejmował wsparciem aktywizacyjnym przeszło 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi.

Aktywnie działa w obszarze rzeczniczym w zakresie środków unijnych oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Współautorka i redaktorka merytoryczna publikacji związanych z metodami wspierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz z działalnością organizacji pozarządowych w obszarze włączania zawodowego osób niepełnosprawnych. Współautorka postulatów NGO do nowej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Współautorka Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Działalność rzecznicza:

 • Stała przedstawicielka sektora organizacji pozarządowych w Radzie Rynku Pracy – organie doradczo-opiniodawczym Ministra właściwego ds. Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej członek Naczelnej Rady Zatrudnienia,
 • Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 – społecznej grupy skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020,
 • Współzałożycielka i Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.
 • Społeczna konsultantka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie niepełnosprawności w nowej perspektywie,
 • Ekspertka Komitetu Monitorującego PO WER,
 • Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa,
 • Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wybrane publikacje i opracowania:

 • Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych; Federacja Mazowia, Warszawa 2011,
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – modelowe wsparcie; Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa 2012,
 • Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami; Grupa ON Inclusion 14-20, Warszawa 2013,
 • Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako modelowe wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013,
 • Osoby niepełnosprawne 50+. Sytuacja zawodowa i społeczna; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2014.

dr Sylwia Daniłowska – absolwentka europeistyki i polityki społecznej, doktor w zakresie nauk o polityce publicznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się polityką rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nordyckiego modelu welfare state.

Z polityką społeczną związana od 10 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech sektorach: publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Ekspertka rynku pracy, kierowniczka projektów. W latach 2013-2015 koordynowała w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych największy projekt systemowy w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wcześniej pracowała w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będącym Instytucją Pośredniczącą II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, gdzie oceniała projekty prozatrudnieniowe i wspierała podmioty je realizujące w ich wdrażaniu.

Od 2015 roku jako Dyrektorka Pionu Usług w Fundacji Aktywizacja nadzoruje projekty realizowane na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Od kilku lat stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie realizowanych przez uczelnię projektów.

Wybrane publikacje i opracowania:

 1. Rosocha S., Efektywna polityka edukacyjna sposobem na podniesienie kapitału intelektualnego w Polsce (w:) Nadolska J., Wojtaszczyk K. A. (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 2. Rosocha S., Promocja koncepcji flexicurity przez Unię Europejską (w:) Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa Socjalna – iluzja czy rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 3. Rosocha S., Duńska polityka flexicurity, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2011.
 4. Rosocha S., W kierunku państwa wspierającego pracę – workfare state w Danii, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2012, Nr 4 (19).
 5. Rosocha S., Duński korporatyzm w kryzysie?, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2013, Nr 3 (15).
 6. Rosocha S., Sprawozdanie z konferencji „Nordycki model rozwoju – specyfika, perspektywy, lekcje dla Polski”, „Polityka Społeczna” 2013, Nr 1.
 7. Rosocha S., Duńska polityka wobec młodych, „Problemy Polityki Społecznej” 2012.
 8. Rosocha S., Europejska Karta Społeczna w praktyce, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2012, Nr 1.
 9. Daniłowska S., Nota recenzyjna książki: W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2013, Nr 2.
 10. Daniłowska S., Recenzja książki: M. Księżopolski, Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2013, Nr 2.
 11. Daniłowska S., Zmiany w duńskim systemie emerytalnym w kontekście reform polityki rynku pracy”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2014, Nr 2.
 12. Daniłowska S., Nowe zarządzanie publiczne w Danii w perspektywie porównawczej, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2014, Nr 3 (23).

Karolina Włodarczyk – dziesięcioletnie doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym na stanowisku koordynatora projektów (w tym przede wszystkim projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) oraz specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Współautorka Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (Ministerstwo Rozwoju 2015). Autorka publikacji poświęconych tematyce niepełnosprawności: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych” (Warszawa 2013) oraz „Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa” (Warszawa 2013).

Obecnie zatrudniona w Fundacji Aktywizacja na stanowisku eksperta ds. rzecznictwa i pozyskiwania projektów grantowych.

Kasia Kędzior-Łątka

Eksperci zewnętrzni

Dr Hubert Kotarski – socjolog, nauczyciel akademicki, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji, artykułów naukowych, raportów, strategii oraz analiz. Uczestnik kilkunastu zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, warsztatów i seminariów poświęconych problematyce społeczno-gospodarczej. W ostatnich latach odbył staże naukowe w wiodących światowych ośrodkach akademickich: m. in. University of Brasilia – Brazylia (2012), University of Cordoba – Hiszpania (2014), University of Melbourne – Australia (2015) oraz University of Peloponnese – Grecja (2016).

Posiada bogate doświadczenie badawcze zdobyte przy realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także badaniach naukowych realizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracował jako ekspert ds. badań dla instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji centralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Sociological Association, Regional Studies Association oraz European Network on Regional Labour Market Monitoring.

Dr Agnieszka Rzepka – Ekspert  w projektach w ramach: POIR, POWER. Trener biznesu, pracownik naukowy, doradca  z ponad 16- letnim doświadczeniem w obszarze  rynek pracy, biznes plan,  rozwój biznesowy, e-biznes. Autorka wielu publikacji krajowych
i zagranicznych, uczestniczka wielu konferencji.