Eksperci i kluczowy personel projektu

Eksperci Fundacji Aktywizacja:

Agata Gawska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r.

Od 2003 r. aktywnie działa na rzecz pełnego wykorzystania możliwości włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalna koordynatorka wdrażania pierwszego okresu programowania, gdzie od 2003 r. wspierała organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w przygotowaniu do pozyskania środków unijnych na swoje działania – autorka programów szkoleniowych i trenerka w zakresie Funduszy Unii Europejskiej.

Od czerwca 2009 r. w kolejnych Zarządach Fundacji, obecnie pełni funkcję Prezeski Zarządu.

Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, który obejmował wsparciem aktywizacyjnym przeszło 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi.

Aktywnie działa w obszarze rzeczniczym w zakresie środków unijnych oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Współautorka i redaktorka merytoryczna publikacji związanych z metodami wspierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz z działalnością organizacji pozarządowych w obszarze włączania zawodowego osób niepełnosprawnych. Współautorka postulatów NGO do nowej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Współautorka Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Działalność rzecznicza:

 • Stała przedstawicielka sektora organizacji pozarządowych w Radzie Rynku Pracy – organie doradczo-opiniodawczym Ministra właściwego ds. Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej członek Naczelnej Rady Zatrudnienia,
 • Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 – społecznej grupy skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020,
 • Współzałożycielka i Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.
 • Społeczna konsultantka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie niepełnosprawności w nowej perspektywie,
 • Ekspertka Komitetu Monitorującego PO WER,
 • Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa,
 • Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wybrane publikacje i opracowania:

 • Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych; Federacja Mazowia, Warszawa 2011,
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – modelowe wsparcie; Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa 2012,
 • Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami; Grupa ON Inclusion 14-20, Warszawa 2013,
 • Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako modelowe wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013,
 • Osoby niepełnosprawne 50+. Sytuacja zawodowa i społeczna; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2014.

dr Sylwia Daniłowska – absolwentka europeistyki i polityki społecznej, doktor w zakresie nauk o polityce publicznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się polityką rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nordyckiego modelu welfare state.

Z polityką społeczną związana od 10 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech sektorach: publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Ekspertka rynku pracy, kierowniczka projektów. W latach 2013-2015 koordynowała w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych największy projekt systemowy w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wcześniej pracowała w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będącym Instytucją Pośredniczącą II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, gdzie oceniała projekty prozatrudnieniowe i wspierała podmioty je realizujące w ich wdrażaniu.

Od 2015 roku jako Dyrektorka Pionu Usług w Fundacji Aktywizacja nadzoruje projekty realizowane na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Od kilku lat stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie realizowanych przez uczelnię projektów.

Wybrane publikacje i opracowania:

 1. Rosocha S., Efektywna polityka edukacyjna sposobem na podniesienie kapitału intelektualnego w Polsce (w:) Nadolska J., Wojtaszczyk K. A. (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 2. Rosocha S., Promocja koncepcji flexicurity przez Unię Europejską (w:) Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa Socjalna – iluzja czy rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 3. Rosocha S., Duńska polityka flexicurity, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2011.
 4. Rosocha S., W kierunku państwa wspierającego pracę – workfare state w Danii, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2012, Nr 4 (19).
 5. Rosocha S., Duński korporatyzm w kryzysie?, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2013, Nr 3 (15).
 6. Rosocha S., Sprawozdanie z konferencji „Nordycki model rozwoju – specyfika, perspektywy, lekcje dla Polski”, „Polityka Społeczna” 2013, Nr 1.
 7. Rosocha S., Duńska polityka wobec młodych, „Problemy Polityki Społecznej” 2012.
 8. Rosocha S., Europejska Karta Społeczna w praktyce, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2012, Nr 1.
 9. Daniłowska S., Nota recenzyjna książki: W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2013, Nr 2.
 10. Daniłowska S., Recenzja książki: M. Księżopolski, Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2013, Nr 2.
 11. Daniłowska S., Zmiany w duńskim systemie emerytalnym w kontekście reform polityki rynku pracy”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2014, Nr 2.
 12. Daniłowska S., Nowe zarządzanie publiczne w Danii w perspektywie porównawczej, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2014, Nr 3 (23).

Karolina Włodarczyk – dziesięcioletnie doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym na stanowisku koordynatora projektów (w tym przede wszystkim projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) oraz specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Współautorka Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (Ministerstwo Rozwoju 2015). Autorka publikacji poświęconych tematyce niepełnosprawności: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych” (Warszawa 2013) oraz „Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa” (Warszawa 2013).

Obecnie zatrudniona w Fundacji Aktywizacja na stanowisku eksperta ds. rzecznictwa i pozyskiwania projektów grantowych.

Dariusz Gosk – Ekspert ds. rynku pracy. Kierownik Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Dziewięcioletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością – opracowywanie ścieżek i planów rozwoju zawodowego, prowadzenie szkoleń i warsztatów, pośrednictwo pracy. Doświadczenie w opracowywaniu programów rehabilitacji społecznej i zawodowej, inicjowaniu działań merytorycznych z obszaru rynku pracy i aktywizacji zawodowej, opracowaniu narzędzi, rozwiązań wykorzystywanych w procesie włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia wspomaganego, zarządzania różnorodnością. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Prowadził procesy szkoleniowe i doradcze z zakresu pracy merytorycznej z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzenia rekrutacji osób niepełnosprawnych oraz zarządzania różnorodnym zespołem. Pracuje coachingowo i doradczo z różnymi grupami Klientów. Posiada doświadczenie we współpracy ponadnarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i transferu rozwiązań z zakresu rynku pracy. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy.

Angelika Muciuś

Anna Suszczewicz, specjalistka ds. partnerstwa – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika społeczna. Przez 6 lat była wykładowcą na Olsztyńskiej Szkole Wyższej, a przez 4 lata na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będąc w tym czasie sekretarzem 2 konferencji w ramach Europejskiego Programu Szkół Pracy Socjalnej. Kierownik biura projektuNowoczesne kadry kształcenia zawodowego
w hotelarstwie i gastronomii” Priorytet III PO KL ( 05.2011 – 05.2012).

Bartosz Szurmiński, reprezentuje WUP w Olsztynie – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek politologia oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami unijnymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2005 r. zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, gdzie do 2014 r. zajmował się promocją Europejskiego Funduszu Społecznego, a obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy.

Jakub Lobert, reprezentuje WUP w Olsztynie – absolwent studiów magisterskich na kierunku socjologia oraz studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, a także studiów podyplomowych dla pracowników instytucji rynku pracy

Od 2004 roku pracownik WUP Olsztyn zaangażowany we wdrażanie programów współfinasowanych ze środków EFS. Niezależnie od tego aktywnie uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów unijnych realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia w szerokorozumianym obszarze rynku pracy. Od kilkunastu lat członek grup sterujących ewaluacją zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

Karol Wierzbicki, reprezentuje Instytut Badawczo-Szkoleniowy – absolwent filologii polskiej, pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta, trener.

Doświadczenie:

– Trener z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, komunikacji interpersonalnej, motywacji, rozwoju osobistego;

– Ekspert kluczowy projektu innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur” odpowiedzialny za przygotowanie, testowanie, aktualizację produktu innowacyjnego skierowanego do młodzieży oddalonej od rynku pracy i edukacji, koordynowanie prac panelu ekspertów projektu;

– Kierownik projektu innowacyjnego „Pomosty…” odpowiedzialny za wdrożenie produktu

innowacyjnego w środowisku OPS/PCPR, całościowe zarządzanie projektem;

– Kierownik ds. zarządzania kontraktami odpowiedzialny za tworzenie koncepcji usług, projektów, pisanie projektów, zarządzanie kontraktami, realizację zamówień szkoleniowych;

– Ekspert ds. ewaluacji i monitoringu odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji szkoleniowej, raportów ewaluacyjnych oraz monitorujących efekty zleconych usług szkoleniowych.

Gabriela Mełgwa, reprezentuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego z elementami coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Od ponad czterech lat związana z tematyką doradztwa zawodowego. Posiada doświadczenie w pracy ze studentami oraz absolwentami uczelni wyższych. Współpracuje z pracodawcami m.in. w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów, wykładów oraz spotkań dedykowanych studentom i absolwentom. Prowadzi działania wspierające młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Obecnie zatrudniona jako doradca zawodowy w Biurze Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Małgorzata Pańczyk, reprezentuje Zespól Szkól Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie – absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2000 roku pracuje w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Autorka licznych podręczników z zakresu organizacji i projektowania reklamy. Od czterech jest kierownikiem praktycznej nauki zawodu. Jako doradca zawodowy pomaga młodzieży sprecyzować swoje zainteresowania i wejść na ścieżkę zawodową. Współpracuje z pracodawcami poszukującymi absolwentów szkół zawodowych do swoich przedsiębiorstw.

Adam Rauba, reprezentuje Fundację Norden Centrum, z wykształcenia ekonomista, stawiający się po stronie zwolenników opinii, wg której ekonomia to nauka społeczna. Od kilkunastu lat zdobywa praktyczne doświadczenia, poparte udziałem w licznych szkoleniach, w zakresie funkcjonowania trzech sektorów życia społecznego – 7 lat w sektorze prywatnym (korporacja – centrala i oddział banku, MŚP – m.in. branża szkoleniowa, projekty EFS); 5 lat w sektorze publicznym (administracja samorządowa, w tym wspieranie przedsiębiorczości oraz projektowanie i wdrażanie POKL w regionie); od 5 lat aktywny na rzecz NGO (Fundacja Norden Centrum, Fundacja ProActione, Aeroklub Warmińsko-Mazurski, Fundacja Albatros), m.in. tworząc i realizując projekty społeczne, skierowane do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, osób wykluczonych społecznie, pracowników firm i instytucji, osób ukierunkowanych na rozwój. Szczególnym sentymentem i satysfakcją napawa go współudział w projektowaniu i realizacji 3-letniego partnerskiego projektu Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Dywity „Akademia wysokich lotów”.

Joanna Domańska, reprezentuje WUP w Olsztynie – absolwentka pedagogiki o specjalności Edukacja administracyjno–menedżerska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, magisterskich studiów  uzupełniających na kierunku Ekonomia specj. gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz Studiów Podyplomowych dla pracowników instytucji rynku pracy a także podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w zakresie Doradztwa Zawodowego.

Od 11 lat zatrudniona w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie jako doradca zawodowy. Zajmuje  się szeroko pojętym doradztwem zawodowym dla młodzieży do 25 roku życia oraz dla osób bezrobotnych, prowadzi grupowe i indywidualne porady, udziela informacji  zawodowych z zakresu aktywizacji zawodowej, badania predyspozycji zawodowych, umiejętności społecznych, komunikacji. Ponadto pełni Funkcję  Wojewódzkiego Menadżera ogólnopolskiego programu OHP „Platforma Programowa OHP dla Szkoły oraz  wojewódzkiego koordynatora programu „Wolontariat w OHP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy ze studentami jako wykładowca zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Humanistyczny w Olsztynie. Współpracuje z pracodawcami m.in. w zakresie organizacji szkoleń, treningów i poradnictwa indywidualnego m.in. dla osób bezrobotnych.

Agnieszka Foks, reprezentuje Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP – absolwentka magisterskich studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia. Od 15 lat pracuje jako doradca zawodowy, współpracuje z innymi firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów EFS.