O projekcie

Projekt pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!” realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Inicjatywa realizowana jest w ramach w partnerstwa przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Głównym celem projektu jest wypracowanie zestawu rekomendacji, które zostaną później wykorzystane przez instytucje rynku pracy w procesie aktywizacji osób młodych. W ramach prac grup roboczych i ekspertów sformułowane zostaną wstępne wersje rekomendacji. Zostaną one przekazane do konsultacji m.in. instytucjom rynku pracy. Do współpracy zaproszeni zostaną także pracodawcy oraz młodzież, ich uczestnictwo w badaniach fokusowych pomoże lepiej określić oczekiwania strony popytowej i podażowej rynku pracy. Finalnym efektem projektu będzie Publikacja, która będzie zawierała końcowe wersje rekomendacji, zostaną one także zaprezentowane na seminarium kończącym projekt.

Wszystkie instytucje, organizacje działające w obszarze wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, które chcą włączyć się do partnerstwa zadaniowego, tj. prac nad wypracowaniem rekomendacji, prosimy o wypełnienie Deklaracji w sprawie przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!” (dostępnej w zakładce dokumenty) i przesłanie na adres

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.

Projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! objęty został Patronatem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.