O projekcie

Projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Inicjatywa realizowana jest w ramach w partnerstwa przez Fundację Stabilo, Fundację Aktywizacja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie.

Głównym celem projektu jest wypracowanie zestawu rekomendacji, które zostaną później wykorzystane przez instytucje rynku pracy w procesie aktywizacji osób młodych. W ramach prac grup roboczych i ekspertów sformułowane zostaną wstępne wersje rekomendacji. Zostaną one przekazane do konsultacji m.in. instytucjom rynku pracy. Do współpracy zaproszeni zostaną także pracodawcy oraz młodzież, ich uczestnictwo w badaniach fokusowych pomoże lepiej określić oczekiwania strony popytowej i podażowej rynku pracy. Finalnym efektem projektu będzie publikacja, która będzie zawierała końcowe wersje rekomendacji, zostaną one także zaprezentowane na seminarium kończącym projekt.