Partnerzy projektu

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja (CEiAZON) w Rzeszowie powstało w 2013 r. Działa na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Celem Centrum jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEiAZON realizuje liczne projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz pracodawców, które prowadzone są w oparciu o: standardy usług świadczonych przez Fundację Aktywizacja, wypracowany i wdrożony model zintegrowanego wsparcia, świadczonego w ramach Centrów. Działania obejmują obszary aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej. Centrum współpracuje również z pracodawcami w zakresie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami, zarządzania różnorodnością w zespole, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń, szkoleń oraz przystosowania stanowisk pracy zatrudnianych osób z niepełnosprawnościami. Pomaga firmom i instytucjom pozyskać wykwalifikowanych pracowników, wspiera w procesie rekrutacji, realizacji programów staży i praktyk.

CEiAZON jest Oddziałem Fundacji Aktywizacja, która już od 25 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 r, w formie spółki akcyjnej. Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych. RARR S.A. jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Konsultantów
w Brukseli, uprawniającym do realizacji kontraktów z Funduszy Komisji Europejskiej. Jest również członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego NARDA, skupiającego agencje z całej Polski. Od 1998 roku, na mocy podpisanego porozumienia z Polską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2001 roku posiada akredytację KSU w dziedzinie usług doradczych, informacyjnych i finansowych, rozszerzoną w roku 2003 o usługi szkoleniowe. W 2003r. RARR, jako pierwsza agencja rozwoju regionalnego w województwie podkarpackim, uzyskała Certyfikat Systemu Jakości, świadczący o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO9001-2001

w zakresie:

  • projektowania i realizacji: usług doradczych, usług szkoleniowych, przygotowywania misji gospodarczych, projektów w ramach dostępnych programów,
  • projektowania dla branży budowlanej,
  • świadczenia usług: finansowych – udzielanie pożyczek, informacyjnych, doradczych proinnowacyjnych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 2003 roku zarządza Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym AEROPOLIS, który w chwili obecnej jest jednym
z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo – wschodniej Polsce.