Eksperci i kluczowy personel projektu

Eksperci Fundacji Aktywizacja:

Agata Gawska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r.

Od 2003 r. aktywnie działa na rzecz pełnego wykorzystania możliwości włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalna koordynatorka wdrażania pierwszego okresu programowania, gdzie od 2003 r. wspierała organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w przygotowaniu do pozyskania środków unijnych na swoje działania – autorka programów szkoleniowych i trenerka w zakresie Funduszy Unii Europejskiej.

Od czerwca 2009 r. w kolejnych Zarządach Fundacji, obecnie pełni funkcję Prezeski Zarządu.

Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, który obejmował wsparciem aktywizacyjnym przeszło 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi.

Aktywnie działa w obszarze rzeczniczym w zakresie środków unijnych oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Współautorka i redaktorka merytoryczna publikacji związanych z metodami wspierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz z działalnością organizacji pozarządowych w obszarze włączania zawodowego osób niepełnosprawnych. Współautorka postulatów NGO do nowej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Współautorka Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Działalność rzecznicza:

 • Stała przedstawicielka sektora organizacji pozarządowych w Radzie Rynku Pracy – organie doradczo-opiniodawczym Ministra właściwego ds. Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej członek Naczelnej Rady Zatrudnienia,
 • Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 – społecznej grupy skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020,
 • Współzałożycielka i Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.
 • Społeczna konsultantka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie niepełnosprawności w nowej perspektywie,
 • Ekspertka Komitetu Monitorującego PO WER,
 • Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa,
 • Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wybrane publikacje i opracowania:

 • Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych; Federacja Mazowia, Warszawa 2011,
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – modelowe wsparcie; Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa 2012,
 • Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami; Grupa ON Inclusion 14-20, Warszawa 2013,
 • Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jako modelowe wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013,
 • Osoby niepełnosprawne 50+. Sytuacja zawodowa i społeczna; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2014.

dr Sylwia Daniłowska – absolwentka europeistyki i polityki społecznej, doktor w zakresie nauk o polityce publicznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się polityką rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nordyckiego modelu welfare state.

Z polityką społeczną związana od 10 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech sektorach: publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Ekspertka rynku pracy, kierowniczka projektów. W latach 2013-2015 koordynowała w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych największy projekt systemowy w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wcześniej pracowała w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będącym Instytucją Pośredniczącą II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, gdzie oceniała projekty prozatrudnieniowe i wspierała podmioty je realizujące w ich wdrażaniu.

Od 2015 roku jako Dyrektorka Pionu Usług w Fundacji Aktywizacja nadzoruje projekty realizowane na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Od kilku lat stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie realizowanych przez uczelnię projektów.

Wybrane publikacje i opracowania:

 1. Rosocha S., Efektywna polityka edukacyjna sposobem na podniesienie kapitału intelektualnego w Polsce (w:) Nadolska J., Wojtaszczyk K. A. (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 2. Rosocha S., Promocja koncepcji flexicurity przez Unię Europejską (w:) Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa Socjalna – iluzja czy rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 3. Rosocha S., Duńska polityka flexicurity, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2011.
 4. Rosocha S., W kierunku państwa wspierającego pracę – workfare state w Danii, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2012, Nr 4 (19).
 5. Rosocha S., Duński korporatyzm w kryzysie?, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2013, Nr 3 (15).
 6. Rosocha S., Sprawozdanie z konferencji „Nordycki model rozwoju – specyfika, perspektywy, lekcje dla Polski”, „Polityka Społeczna” 2013, Nr 1.
 7. Rosocha S., Duńska polityka wobec młodych, „Problemy Polityki Społecznej” 2012.
 8. Rosocha S., Europejska Karta Społeczna w praktyce, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2012, Nr 1.
 9. Daniłowska S., Nota recenzyjna książki: W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2013, Nr 2.
 10. Daniłowska S., Recenzja książki: M. Księżopolski, Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2013, Nr 2.
 11. Daniłowska S., Zmiany w duńskim systemie emerytalnym w kontekście reform polityki rynku pracy”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2014, Nr 2.
 12. Daniłowska S., Nowe zarządzanie publiczne w Danii w perspektywie porównawczej, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2014, Nr 3 (23).

Karolina Włodarczyk – dziesięcioletnie doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym na stanowisku koordynatora projektów (w tym przede wszystkim projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) oraz specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Współautorka Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (Ministerstwo Rozwoju 2015). Autorka publikacji poświęconych tematyce niepełnosprawności: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych” (Warszawa 2013) oraz „Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa” (Warszawa 2013).

Obecnie zatrudniona w Fundacji Aktywizacja na stanowisku eksperta ds. rzecznictwa i pozyskiwania projektów grantowych.

Mateusz Kotnowski – pedagog społeczny, doradca zawodowy. Od 2009 roku trener pracy, koordynator projektów POKL, pomysłodawca i organizator Pierwszych na Świecie Wyścigów samochodowych Osób Głuchoniewidomych. Przedstawiciel Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Reprezentant KDO ds. wdrażania Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami. Trener tłumaczy przewodników SKOGN.

Udział w pracach zespołu ds. opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z NGO oraz zespołu opracowującego założenia polityki lokalowej dla NGO. Zaangażowany w proces tworzenia społecznego raportu alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Filip A. Gołębiewski – socjolog, szczególnie zainteresowany w socjologii prawa, aktywizacji społecznej i analizie dyskursu publicznego. Specjalizuje się w prowadzeniu grup fokusowych. Związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie pracuje nad doktoratem. Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu w Wydziale Informacji, Badań i Analiz. Był sekretarzem Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie dyrektor programu „Obywatelski Monitoring Sądów” w Fundacji Court Watch Polska, realizującego największy projekt badawczy na świecie, dotyczący sądownictwa widzianego oczami obywateli. Dysponuje zarówno doświadczeniem badawczym jak i koordynacyjnym. Przeprowadził osobiście około 80 zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. Focus Group Interview), około 150 indywidualnych wywiadów pogłębionych (In-Depth Interview) oraz około 500 wywiadów kwestionariuszowych. Kierownik i koordynator wielu projektów badawczych (naukowych, ewaluacyjnych i komercyjnych), zarówno o charakterze ilościowym jak i jakościowym, a także projektów społecznych i konsultacji społecznych. Szkoleniowiec – przeprowadził około 200 szkoleń i warsztatów różnego typu w całej Polsce, głównie z zakresu Public Relations, wystąpień publicznych, sądownictwa, angażowania społecznego, coachingu, itp. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Agata Broniszewska – ukończyła kierunek Ochrona Dóbr Kultury sp. Konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra.

Od 2012 roku Dyrektorka Fundacji Stabilo oraz Koordynatorka projektów skierowanych do osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym takich jak:

 • Aktywni – Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 43 osób do 25 roku życia z powiatu braniewskiego;
 • Aktywni II edycja – Wzrost aktywności zawodowej i społecznej 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do 30 roku życia z powiatu braniewskiego;
 • Twoja droga do pracy II edycja – Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 43 osób do 25 roku życia z powiatu węgorzewskiego;
 • Pracuję-Zyskuję – Wzrost aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 40 osób do 25 roku życia z kategorii NEET;
 • Aktywizacja podopiecznych szpitala psychiatrycznego (ponadnarodowy) – aktywizacja społeczno-zawodowa 12 kobiet i 12 mężczyzn chorych psychicznie z powiatu toruńskiego;
 • Mamo-bądź przedsiębiorcza! – aktywizacja społeczno-zawodowa 9 kobiet bezrobotnych, zamieszkujących miasto Toruń;
 • Pokonujemy bariery w drodze do kariery – Wzrost aktywności zawodowej i społecznej 36 osób z niepełnosprawnościami z powiatu kętrzyńskiego;
 • Terapia Kulturą – aktywizacja społeczna grupy 20 osób przebywających w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień dla młodzieży w Toruniu;
 • Pięć Zmysłów Kultury – aktywizacja społeczna grupy 20 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu.

Ekspertka przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie PO WER i PO IR oraz w zespole ds. Ładu Przestrzennego przy Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego.

Współtworzyła aktualizację do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.

Dawid Kwiatkowski – ukończone studia magisterskie na wydziale Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, ze specjalizacjami:

 • Szkolenia, Warsztaty, Trening interpersonalny, realizowanym wg programu i przez Laboratorium Psychoedukacji,
 • Negocjacje i Mediacje, realizowanymi wg programu i przez E. i Z. Czwartoszów
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM)

W latach 2000-2006 współtwórca i osoba przeprowadzająca analizę potrzeb szkoleniowych oraz program warsztatów dla warszawskiego oddziału Polskiej Akcji Humanitarnej z zakresu kompetencji psychologicznych, współtwórca i osoba prowadząca warsztaty z zakresu kompetencji psychologicznych dla NZS Politechniki Warszawskiej, współtwórca zrealizowanego programu warsztatów z zakresu komunikacji i wystąpień publicznych dla lokalnych kół partii politycznej (UW), członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.

Współtwórca oraz od 2007 roku członek zarządu organizacji pozarządowej działającej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W latach 2007-2009 prowadzący autorskie warsztaty z zakresu metod przełamywania wyuczonej bezradności, destrukcyjnych myśli i stresu, rozwiązywania problemów, wyznaczania celów.

W 2007 roku współtwórca modelu holistycznego wsparcia i aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w licznych projektach do dnia dzisiejszego.

Udział w zespole badawczym w ramach prowadzonego w latach 2011-2012 programu RESTART – tworzenia diagnozy dla społecznej, kulturalnej, architektonicznej i ekonomicznej rewitalizacji toruńskiej starówki.

Zawodowo – projektant przestrzeni komercyjnych, pełnomocnik właściciela powstałego w 1990 roku prywatnego przedsiębiorstwa działającego w sektorze handlu i usług oraz HORECA, zatrudniającego na dzień dzisiejszym ok 20 osób.

dr Renata Tomaszewska – Lipiec – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 21.06.2011 r.).

Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne m.in. z problematyki rynku pracy oraz pedagogiki pracy; autorka licznych publikacji naukowych oraz uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów poświęconych problematyce aktywizacji zawodowej i społecznej; redaktor naukowy trzech monografii redakcyjnych, w tym książki Professional education in the context of knowledge based economy (Edukacja zawodowa w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, Bydgoszcz 2013); doradca zawodowy i trener kursu Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód; sekretarz i redaktor tematyczny czasopisma Szkoła-Zawód-Praca wydawanego przez Katedrę Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Koordynatorka jedynego w Polsce Centrum UNESCO-UNEVOC (Centrum Edukacji Technicznej i Zawodowej oraz Szkoleń); członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego oraz kierownik Oddziału w Bydgoszczy; członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Jadwiga Lewandowska – absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, oraz finansów i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję zarządcy nieruchomości, licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych, certyfikat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Zakłady Rowerowe „Romet” jako technolog;
 • Pomorski Bank Kredytowy;
 • Wiceprezes Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy;
 • Urząd Służby Cywilnej na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Działalność społeczna:

 • Od ponad 10 lat działa w Stowarzyszeniu „Różowa Wstążeczka” na rzecz zdrowia i życia kobiet.
 • Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „Terminus”, które zrzesza osoby zajmujące się zawodowo obsługą nieruchomości i inwestorów. Terminus zainicjował powstanie Grupy Partnerskiej, której celem jest  wspólne działanie na rzecz zwiększenia potencjału ekonomicznego Partnerów i zrównoważonego rozwoju Regionu.

Joanna Pasińska – ukończyła z tytułem magistra Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na kierunku Pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość.

Od 2010 roku zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako Doradca zawodowy I stopnia. W ramach obowiązków udziela indywidualnych porad zawodowych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, przygotowuje indywidualne plany działania,  organizuje i prowadzi grupowe porady zawodowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, udziela informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, prowadzi zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy, prowadzi dokumentacje dot. świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, sporządza opinie doradcze, organizuje spotkania informacyjne dla uczniów na wniosek szkoły.

W 2010 roku odbyła staż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu w Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy na stanowisku doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

W latach 2013-2015 brała udział w „Konsultacjach społecznych w Powiecie Chełmińskim”.

W latach 2014-2015 przeprowadzała zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach Projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – V” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Joanna Rajtar-Pilarska – ukończyła Akademię Bydgoską – Licencjat administracji; Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Magister filologii rosyjskiej; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Studia podyplomowe w zakresie – Rachunkowość przedsiębiorstw

Odbyła szkolenia z zakresu koordynacji projektów współfinansowanych z UE (w tym zagranicą), budowania partnerstw, prowadzenia analiz rynku pracy.

Posiada certyfikaty: ekspert ekonomii społecznej, trener „Spadochron”, trener w zakresie prowadzenia szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy.

Od 2008 roku pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie na stanowisku Specjalista ds. programów, a od 2014 pełni również funkcję Doradcy klienta instytucjonalnego – pozyskiwanie środków oraz koordynacja 7 projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO KL oraz od 2015 r. z PO WER ( w tym skierowanych do grupy osób bezrobotnych zaliczonych do kat. NEET).

Koordynowała ponad 50 programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (w tym skierowanych do osób młodych do 25 i do 30 r.ż.) sfinansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy, 1 projekt międzynarodowy sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.

Od 2008 roku prowadzi badania i analizy rynku pracy w ramach Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych a od 2012 r. prowadzi również badanie pracodawców powiatu chełmińskiego. Od 2016 r. pełni funkcję Powiatowego Koordynatora badania „Barometr zawodów”.

Odpowiedzialna za współpracę z partnerami (w ramach projektów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych inicjatyw). Z ramienia PUP brała udział w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2023 dla Lokalnej Grupy Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję oraz w konsultacjach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chełmno na lata 2016 -2023.

Od 2014 r. bierze udział w radach społecznych w ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Krzysztof Izdebski – prawnik, wspólnik w Kancelarii Płaza i Wspólnicy Sp. k. w Toruniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W roku 2006 ukończył aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w prawie karnym, medycznym oraz prawie dot. organizacji pozarządowych.

Od roku 2009 związany jest z Fundacją Stabilo w Toruniu, w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, zajmując się prawnymi aspektami działalności Fundacji oraz wspieraniem procesów aktywizacyjnych osób pozostających bez zatrudnienia .

 1. Prowadził doradztwo prawne w następujących projektach realizowanych przez Fundację Stabilo (dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej, skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia):
 • Lepszy Start – wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego (100 osób)
 • Lepszy Start II – kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z powiatu kętrzyńskiego (100 osób)
 • Twoja droga do pracy – adresowany do osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego (100 osób)
 • Przekraczamy bariery w drodze do kariery – wsparcie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych z powiatu piotrkowskiego i tomaszowskiego (30 osób)
 • Dobry Start – mający na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych z powiatu grudziądzkiego (140 osób)
 • Twoja Nowa Szansa – projekt skierowany do bezrobotnych osób niepełnosprawnych z powiatu grudziądzkiego (70 osób)
 1. Prowadził cykl szkoleń prawnych w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską: „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.” – projekt ogólnopolski, skierowany do lekarzy w wieku do 35 roku życia i w trakcie stażu lub specjalizacji

Małgorzata Kowalska – z wykształcenia jest pedagogiem społecznym. Pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przechodząc od stanowiska pracownika socjalnego po v-ce dyrektora (1997-2004).

Od 2004 roku dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Toruniu.

Od 2006 Prezes CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, które zajmuje się aktywną integracją, animacja lokalną oraz włączaniem do rynku pracy.

Ekspert Komisji Oceny Projektów Inicjatywy Wspólnotowej Equal, Ekspert MRR(2007-2013) z dziedzin:

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wykładowca (UMK Toruń, WSG Bydgoszcz, WSP Warszawa) i trener z zakresu pisania i zarzadzania projektami EFS, pomocy i ekonomii społecznej.

 • Członek Podkomisji Sejmowej Polityki Społecznej ds. zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i ustawie o spółdzielniach socjalnych,
 • Członek Zespołu Ekspertów przy Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie ds. rekomendacji zmian w systemie pomocy społecznej,
 • Członek Zespołu Eksperckiego ds. Modelu CIS, ekspert i trener w projektach 1.18 i 1. 19 z zakresu pomocy i ekonomii społecznej,
 • Członek zespołu tworzącego Kujawsko- Pomorski Program na Rzecz Integracji i Włączenia Społecznego,
 • Członek zespołu/ ekspert ds. tworzenia procedur konsultacji społecznych w ramach projektu – Wysoka Jakość Konsultacji Społecznych.
 • Członek zespołu/ ekspert ds. tworzenia Strategii Rozwiazywania Problemów społecznych m. Torunia
 • Przewodnicząca Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej(2009-2012)
 • Członek zespołu/ ekspert ds. tworzenia Kujawsko-Pomorskiego Program na Rzecz Ekonomii Społecznej(2014-2015)
 • Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej( od 2015)
 • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w Toruniu (od 2013)
 • Członek Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej(od 2016)
 • Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej(od 2015)

Michał Marcin Kaczmarek – wykształcenie: wyższe humanistyczne, psychopedagog – terapeuta TSR, animator rozwoju podmiotowości, wykładowca UMK, trener NGO.

Od 2011 współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, jako trener prowadząc miedzy innymi warsztaty psychologiczno – doradcze i konsultacje indywidualne dla osób młodych bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracował w projektach EFS/POKL aktywizujących osoby bezrobotne takie jak „Dobry Start” i „Twoja Nowa Szansa” w Grudziądzu, „Aktywni” i „Aktywni II edycja” w Braniewie.

Współprowadził procesy rekrutacyjne na zlecenie przedsiębiorców. Z ramienia Niezależnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” od 2015 roku jest uczestnikiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej UM w Bydgoszczy, oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji UM w Toruniu.

Posiada certyfikat ukończenia szkolenia specjalistycznego z zakresu prowadzenia dialogu społecznego w Radach Rynku Pracy, oraz jest członkiem Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego przy Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach – profesor nauk społecznych (tytuł otrzymany 26.03.2014 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej); stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki uzyskany w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 1999 r.

Doświadczony wykładowca akademicki; autor ponad 100 publikacji zwartych, autorskich i redakcyjnych oraz artykułów w czasopismach krajowych oraz zagranicznych; aktywny uczestnik konferencji i seminariów naukowych; organizator cyklicznych konferencji naukowych z zakresu Edukacji i Pracy; inicjator współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia zawodowego oraz zawodowej edukacji dorosłych, min. z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Słowacji, Turcji; kierownik projektu Edukacja zawodowa w kontekście zmian cywilizacyjnych realizowanego
w ramach badań statutowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; twórca i redaktor naczelny czasopisma Szkoła-Zawód-Praca wydawanego w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW.

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018 oraz Wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (wcześniej sekretarz Zespołu).

Jan M. Grabowski – jeden z pomysłodawców i założycieli Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (marzec 2010 roku) oraz prezes zarządu Federacji (od marca 2010 do dziś); prezes Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki od grudnia 2002 roku do dziś (organizacji pozarządowej koncentrującej się na działaniach z zakresu edukacji, wsparcia specjalistycznego dla organizacji pozarządowych, prowadzenia poradnictwa obywatelskiego i prawnego, konsultacji społecznych i współpracy międzysektorowej); aktywny w gremiach międzysektorowych, m.in. w międzysektorowym zespole eksperckim przygotowującym modele konsultacji społecznych programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (od  08/2013 do 06/2014), delegat organizacji pozarządowych Miasta Torunia w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [kadencja 2014-2018].

Dariusz Gosk – Ekspert ds. rynku pracy. Kierownik Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Dziewięcioletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością – opracowywanie ścieżek i planów rozwoju zawodowego, prowadzenie szkoleń i warsztatów, pośrednictwo pracy. Doświadczenie w opracowywaniu programów rehabilitacji społecznej i zawodowej, inicjowaniu działań merytorycznych z obszaru rynku pracy i aktywizacji zawodowej, opracowaniu narzędzi, rozwiązań wykorzystywanych w procesie włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia wspomaganego, zarządzania różnorodnością. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Prowadził procesy szkoleniowe i doradcze z zakresu pracy merytorycznej z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzenia rekrutacji osób niepełnosprawnych oraz zarządzania różnorodnym zespołem. Pracuje coachingowo i doradczo z różnymi grupami Klientów. Posiada doświadczenie we współpracy ponadnarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i transferu rozwiązań z zakresu rynku pracy. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy.